โครงการของเรา
เกี่ยวกับเรา
 

 
บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ 96/60 เดอะ รอยัล เพลส หมู่1 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท อาคาร ห้องชุด และบ้านพักที่อยู่อาศัย บริษัท ฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนา โครงการอสังหาริมทรัพย์แนวสูงเป็นอย่างมาก
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

" เราจะสร้างสรรค์อาคารชุดที่มั่นคงปลอดภัย อยู่สบาย มีสไตล์ และทันสมัย โดยลูกค้าต้องรู้สึกคุ้มค่ากว่าที่อื่น และเราจะยึดมั่นดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเราตลอดไป "
P erfection L eisure U ltimate S atisfaction
ทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบที่สุด คัดเลือกบุคลากรและทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในแต่ละส่วนงาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาอย่างดี และคุ้มค่าที่สุด
สถานที่ การตกแต่ง สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลาย และองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนเล็กน้อยแค่ไหน จะถูกพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างสรรค์ที่พักผ่อนอย่างแท้จริง
 
เป้าหมายท้ายสุด คือการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ดีที่สุดรายหนึ่ง ที่ลูกค้าต้องคิดถึงเป็นอันดับต้น
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยการดูแลและบริหารจัดการ การบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ และซื่อสัตย์ เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่น ไว้ใจ และอยู่กับเราตลอดไป
P erfection L eisure
ทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบที่สุด คัดเลือกบุคลากรและทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในแต่ละส่วนงาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาอย่างดี และคุ้มค่าที่สุด
สถานที่ การตกแต่ง สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลาย และองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนเล็กน้อยแค่ไหน จะถูกพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างสรรค์ที่พักผ่อนอย่างแท้จริง
U ltimate S atisfaction
เป้าหมายท้ายสุด คือการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ดีที่สุดรายหนึ่ง ที่ลูกค้าต้องคิดถึงเป็นอันดับต้น
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยการดูแลและบริหารจัดการ การบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ และซื่อสัตย์ เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่น ไว้ใจ และอยู่กับเราตลอดไป
P erfection
ทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบที่สุด คัดเลือกบุคลากรและทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในแต่ละส่วนงาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาอย่างดี และคุ้มค่าที่สุด
L eisure
สถานที่ การตกแต่ง สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลาย และองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนเล็กน้อยแค่ไหน จะถูกพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างสรรค์ที่พักผ่อนอย่างแท้จริง
U ltimate
เป้าหมายท้ายสุด คือการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ดีที่สุดรายหนึ่ง ที่ลูกค้าต้องคิดถึงเป็นอันดับต้น
S atisfaction
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยการดูแลและบริหารจัดการ การบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ และซื่อสัตย์ เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่น ไว้ใจ และอยู่กับเราตลอดไป
ผู้บริหาร
นิมิต โมนฤมิตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : American Graduate School of International Management, Thunderbird
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
ประวัติการทำงาน 2538 - 2554
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส (ธุรกิจค้าปลีก).
วุธิพรรษ์ กังสนันท์กรรมการผู้จัดการ
 
ประวัติการศึกษา
Mini MBA : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : รัฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประวัติการทำงาน 2540 - 2554 VP ฝ่ายปฏิบัติการ
ส่วนงานพื้นที่เช่าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส (ธุรกิจค้าปลีก)
2534 - 2540 ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
2528 - 2534 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ปูนซีเมนต์ไทย (SCG) กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ
นิมิต โมนฤมิตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : American Graduate School of International Management, Thunderbird
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ
 
ประวัติการทำงาน 2538 - 2554
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส (ธุรกิจค้าปลีก).
วุธิพรรษ์ กังสนันท์กรรมการผู้จัดการ
 
ประวัติการศึกษา
Mini MBA : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : รัฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประวัติการทำงาน 2540 - 2544 VP ฝ่ายปฏิบัติการ
ส่วนงานพื้นที่เช่าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส (ธุรกิจค้าปลีก)
2534 - 2540 ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
2528 - 2534 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ปูนซีเมนต์ไทย (SCG) กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ
นิมิต โมนฤมิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : American Graduate School of International Management, Thunderbird
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ
 
ประวัติการทำงาน 2538 - 2554
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส (ธุรกิจค้าปลีก).
วุธิพรรษ์ กังสนันท์
กรรมการผู้จัดการ
 
ประวัติการศึกษา
Mini MBA : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : รัฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประวัติการทำงาน 2540 - 2544 VP ฝ่ายปฏิบัติการ
ส่วนงานพื้นที่เช่าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส (ธุรกิจค้าปลีก)
2534 - 2540 ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
2528 - 2534 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ปูนซีเมนต์ไทย (SCG) กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ
สำนักงานใหญ่
96/60 ถนนพระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
076-304352 , 076-304357
Facebook : Serene Property
 
ติดต่อเรา
สำนักงานใหญ่
96/60 ถนนพระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
076-304352 , 076-304357
Facebook : Serene Property
 
พลัสคอนโดมิเนียม ภูเก็ต
32/59 หมู่ที่ 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
087-8833954 และ 087-8833945
Facebook : Plus Condo Phuket
 
พลัสทาวน์โฮม ภูเก็ต
ถ.ขวาง ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
087-3977771 และ 087-3977772
Facebook : Plus Townhome Phuket
 
พลัสคอนโดมิเนียม หาดใหญ่
682 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 901100
082-436-7774-5 และ 074-223-444-5
Facebook : Plus Condo Hatyai
 
พลัสทาวน์โฮม หาดใหญ่
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
082-436-7774-5 และ 074-223-444-5
Facebook : Plus Townhome Hatyai
 
พลัสคอนโดมิเนียม สุราษฏร์ธานี
48 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000
081-963-7775-6 และ 077-205-576-7
Facebook : Plus Condo Suratthani
 
พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา
86/12 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
038-310890-1 และ 085-188-9990-1
Facebook : Plus Condo Sriracha
 
พลัสคอนโดมิเนียม อยุธยา
ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
035-336124-5,063-727-5897-8
Facebook : Plus Condo Ayutthaya
 
Top